QDD06: Quyền lợi của hội viên

11:08 | 12/07/2011

I. QUY ĐỊNH HỘI VIÊN CỦA CLB BDS HN:

Hội viên Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội là Hội viên thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam được quy định tại Điều 10 của Điều lệ hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Điều lệ Hiệp hội).

1. Hội viên của CLB gồm có: Hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức của Hiệp hội gồm có: hội viên tổ chức và hội viên cá nhân

- Hội viên tổ chức: là các tổ chức có tư cách pháp nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và các ngành, lĩnh vực khác có liên quan đến bất động sản trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội/ quy chế hoạt động CLB

- Hội viên cá nhân: là công dân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động bất động sản trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội/ quy chế hoạt động CLB.

b) Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội/ quy chế hoạt động CLB.

c) Hội viên danh dự: công dân và tổ chức pháp nhân của Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của Hiệp hội nhưng có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội cũng như của các hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và các ngành, lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động bất động sản trên lãnh thổ Việt Nam, tán thành Điều lệ Hiệp hội Hiệp hội/ quy chế hoạt động CLB

2. Điều kiện trở thành hội viên của CLB (áp dụng cho hội viên chính thức và hội viên liên kết của Hiệp hội):

a) Tán thành Điều lệ Hiệp hội/ quy chế hoạt động CLB;

b) Tự nguyện viết đơn xin gia nhập;

c) Đóng hội phí theo quy định;

d) Được công nhận là hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội/ quy chế hoạt động của CLB;

đ) Các tổ chức, cá nhân của Việt Nam chỉ chính thức trở thành HỘI VIÊN sau khi hoàn thành thủ tục đóng hội phí gia nhập và nhận được Thẻ Hội viên;

II. QUYỀN LỢI CỦA CÁC HỘI VIÊN:

CHI TIẾT CÁC QUYỀN LỢI


Thành viên liên kết

(Quan tâm đến CLB và mong muốn được trở thành Hội viên chính thức; Chưa viết đơn xin gia nhập; Chưa đóng hội phí theo quy định; Chưa được phát thẻ HV)

I. Các quyền lợi của Hội viên chính thức trích tại quy định Điều 11 của Điều lệ Hiệp hội BDS VNBảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội/ CLB


Không được bảo vệ

Cung cấp những thông tin phục vụ cho việc tổ chức, hoạt động xây dựng và phát triển lĩnh vực bất động sản& các ngành, lĩnh vực khu vực khác có liên quan đến hoạt động BDS trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.


Tùy từng loại thông tin mới được cung cấp

Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp trong việc xây dựng và phát triển ngành, lĩnh vực bất động sản và các ngành, lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động bất động sản trên lãnh thổ Việt Nam do Hiệp hội/ CLB tổ chức hoặc được Hiệp hội/ CLB mời tham gia


Tùy từng chương trình được tạo điều kiện đăng ký tham nhưng phải đóng góp kinh phí tham dự theo mức HNREA qui định;

Tham gia các công việc của Hiệp hội/ CLB; được yêu cầu Hiệp hội/ CLB làm trung gian hoặc tư vấn trong các vấn đề giao dịch, nghiên cứu.


Tùy từng vấn đề được xem xét tham gia

Được dự đại hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh thuộc các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội/ CLB cũng như của chi hội cơ sở; thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội/ CLB; phê bình, chất vấn Ban Chấp hành Hiệp hội/ CLB về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội/ CLB.


Được mời tham gia góp ý công việc, hoạt động của HNREA khi Ban Giám đốc CLB thấy cần thiết.

Khen thưởng về thành tích hoạt động trong công tác thuộc về ngành, lĩnh vực bất động sản trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam cũng như những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Hiệp hội/ CLB.


Không được xem xét khen thưởng

Sử dụng hình ảnh và thông tin thuộc quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật Hiệp hội/ CLB trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của Hiệp hội/ CLB bằng văn bản về việc sử dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiện công việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội/ quy chế hoạt động của CLB.


Không được sử dụng

Cấp Thẻ Hội viên


Không được cấp Thẻ

Quyền xin ra khỏi Câu lạc bộ theo nguyện vọng riêng.


Không được quyền

II. CÁC QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT KHÁCCác ưu đãi mà HNREA thỏa thuận được với các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ và các đối tác;


Không được hưởng các ưu đãi

Các ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ do HNREA tổ chức hoặc đồng tổ chức (Ví dụ: các khóa đào tạo, dịch vụ tư vấn….)


Không được hưởng các ưu đãi

Tham gia các hoạt động khác do HNREA tổ chức với mức phí ưu đãi: Du lịch dã ngoại, các phong trào thi đua…


Không được ưu tiên với mức phí ưu đãi

Ấn phẩm mang thương hiệu CLB (Huy hiệu, Lịch năm mới, Cataloge, Sổ tay…)


Không được tặng ấn phẩm (Nếu có phát hành)

Tạp chí Bất động sản Việt Nam


Không được tặng

Phân quyền truy cập, giao dịch trên website: www.hnrea.vn


Không được phân quyền

Tham gia quảng cáo giới thiệu sản phẩm của Công ty trong các chương trình Hội thảo, hội nghi, sinh hoạt thường kỳ, đột xuất do CLB tổ chức


Không được tham gia với mức phí ưu đãi


Người biên soạn

Người phê duyệt

Họ và Tên

LÊ THỊ LAN ANH

NGUYỄN HỮU CƯỜNG

Chức vụ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Chữ ký

Mẫu đơn đăng ký hội viên dành cho cá nhânMẫu đơn đăng ký hội viên dành cho tổ chức
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.