CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM - VITC
02:30 | 06/01/2015

CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẶC BIỆT: RÚT NGẮN THỜI GIAN, HẠ GIÁ THÀNH ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO.
THE SUPPLY INIQUE CONSTRUCTION SOLUTIONS: CONSTRUCTION TIME DECREASELOWER COSTS, HIGH ECONOMIC EFFICENCY

Xem tiếp...