• Cơ cấu tổ chức
    03:09 | 12/07/2011

    Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, quy định tại Điều lệ của Hiệp hội, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Xem tiếp...